Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Công trình thương mại

Công trình thương mại

Writing
+

Nhà máy Denyo

KCN Thăng long 2 , Hưng yên

Writing
+

Nhà máy Kawakin Coretech

KCN Thăng long 2 , Hưng yên

Writing
+

Nhà máy Hal 3

KCN Thăng long 2 , Hưng yên

Writing
+

Nhà máy Gunze

KCN Thăng long 2 , Hưng yên

Writing
+

Nhà máy Denka

KCN Thăng long 2 , Hưng yên

Writing
+

Nhà máy cơ khi HSV

KCN Thăng long 2 , Hưng yên

Writing
+

Nhà máy Tinh Lợi

KCN Thăng long 2 , Hưng yên

Writing
+

Nhà máy Emtec

KCN Thăng long 2 , Hưng yên