Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Animal Feed Processing Factory (CNC)

Animal Feed Processing Factory (CNC)

Chi tiết dự án

Địa điểm CCN Ba Hang - Nam Dong - Hai Duong
Năm thực hiện 2020

Các dự án khác