Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

CFG Floating Glass Factory

CFG Floating Glass Factory

Detail

Investor CFG Floating Glass Factory Ninh Binh
Capital Vietnam
Location Khanh Cu, Yen Khanh, Ninh Binh
Acreage 220.000 m2

Các dự án khác