Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Beams of Fortuna Hotel swimming pool

Beams of Fortuna Hotel swimming pool

세부 묘사

투자자 Fortuna Hotel
자본 Singapore
장소 Lang Ha, Hanoi
토지 1.200 m2

Các dự án khác