Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Big C Ha Long

Big C Ha Long

세부 묘사

투자자 Big C Vietnam
자본 Vietnam
국가
장소 Ha Long
토지
2013
산업 분야

Các dự án khác