Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Daiwa Factory

Daiwa Factory

세부 묘사

투자자 Daiwa Vietnam Co.
자본 Japan
국가
장소 Lot B1-2, Thang Long industrial park, Binh Xuyên province, Vinh Phuc
토지
2019
산업 분야

Các dự án khác