Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Entertainment Complex Vân Đồn

Entertainment Complex Vân Đồn

세부 묘사

투자자 Phương Đông JSC
자본 Vietnam
장소 Van Don town, Quang Ninh province
토지 1780000 m²

Các dự án khác