Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Honda Ha Nam Factory

Honda Ha Nam Factory

세부 묘사

투자자 Honda Co., Ltd
자본 Japan
장소 Dong Van Industrial Zone, Ha Nam
토지 270.000m2

Các dự án khác