Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

CFG Floating Glass Factory

CFG Floating Glass Factory

세부 묘사

투자자 CFG Floating Glass Factory Ninh Binh
자본 Vietnam
장소 Khanh Cu, Yen Khanh, Ninh Binh
토지 220.000 m2

Các dự án khác