Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

MCS

MCS

세부 묘사

투자자
자본 Myanmar
국가 China
장소 Myanmar
토지
2019
산업 분야

Các dự án khác