Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

외국 프로젝트

외국 프로젝트

Writing
+

Nhà máy Toyota Boshoku

KCN Nomura Hải Phòng

Writing
+

Nhà máy Citizen

KCN Nomura Hải Phòng

Writing
+

Nhà máy Inoac

KCN Quang Minh, Hà Nội

Writing
+

My Ha Wood Factory

Thuong Tin district, Hanoi

Writing
+

Sumidenso Factory

Dai An Industrial Zone, Hai Duong

Writing
+

Toyota Boshoku Factory

Nomura Industrial Zone, Hai Phong

Writing
+

Citizen Factory

Nomura Industrial Zone, Hai Phong

Writing
+

Inoac Factory

Quang Minh Industrial Park, Hanoi