Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Daeyoung Factory

Daeyoung Factory

Chi tiết dự án

Địa điểm My Xuan Industrial Park B1, Tien Hung, Phu My Town, Ba Ria Vung Tau
Năm thực hiện 2021

Các dự án khác