Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

An toàn

Thiết lập chính sách an toàn, sức khỏe nghề nghiệp và môi trường để bảo vệ "Nguồn Lực" là lương tâm và trách nhiệm của tất cả mọi người. Trong đó trách nhiệm cao nhất thuộc về lãnh đạo cấp cao được giao nhiệm vụ đặc trách về công tác an toàn lao động.

Quản lý trực tiếp, giám sát

- Quản lý trực tiếp, giám sát có nhiệm vụ theo dõi giám sát định kỳ hàng ngày tại nơi làm việc, vị trí làm việc để đảm bảo khu vực làm việc an toàn và tránh rủi ro về an toàn và sức khỏe cho công nhân.

- Cán bộ giám sát công việc (kỹ thuật, an toàn) phải có mặt suốt thời gian làm việc.

- Cán bộ giám sát phải nắm vững phần quy trình liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ đang giám sát.

Khi phát hiện thấy hiện tượng đe dọa tính mạng hoặc thiết bị thì có quyền đình chỉ và yêu cầu làm theo sự hướng dẫn của mình

Công nhân 

- Công nhân có trách nhiệm thực hiện công việc tại nơi làm việc theo đúng các tiêu chuẩn an toàn do người sử dụng lao động đề ra và các nội quy, điều luật có liên quan

- Đối với người lao động, tạm thời tuân thủ các tiêu chuẩn tại nơi làm việc và tuân thủ theo chỉ dẫn của người làm việc nơi công trường

Công nhân được trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ.

Công nhân được trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ.