Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Foxconn factory

Foxconn factory

Chi tiết dự án

Địa điểm Quang Chau Industrial Park, Viet Yen District, Bac Giang Province

Các dự án khác