Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Kolon Binh Duong

Kolon Binh Duong

Chi tiết dự án

Địa điểm Bau Bang Industrial Park, Binh Duong
Năm thực hiện 2021

Các dự án khác