Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Korean Embassy

Korean Embassy

Chi tiết dự án

Nguồn vốn Laos
Địa điểm Laos
Năm thực hiện 2021
Khối lượng KCT 60 tons

Các dự án khác