Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Minh Phu Factory

Minh Phu Factory

Chi tiết dự án

Địa điểm Tan Truong Industrial Park, Tan Truong Commune, Cam Giang District, Hai Duong Province, Vietnam
Năm thực hiện 0
Khối lượng KCT 658 tons
Diện tích bao che 15047 m2

Các dự án khác