Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Toan Phat & BKRE factory

Toan Phat & BKRE factory

Chi tiết dự án

Địa điểm A Hung Yen Industrial Park - Hung Yen Province
Khối lượng KCT 590 tons
Diện tích bao che 31900m2

Các dự án khác