Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Tribeco Factory

Tribeco Factory

Chi tiết dự án

Chủ đầu tư Northern Tribeco Co., Ltd
Địa điểm My Hao District - Hung Yen Province
Diện tích 7ha
Năm thực hiện 2021
Khối lượng KCT 400 tons
Diện tích bao che 20000m2

Các dự án khác