Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

140 & 236 Project

140 & 236 Project

Chi tiết dự án

Nguồn vốn Pakistan
Địa điểm Islamabad, Pakistan
Diện tích 1000m2
Năm thực hiện 2019

Các dự án khác