Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Bumjin Factory

Bumjin Factory

Chi tiết dự án

Địa điểm Quảng Yên - Quảng Ninh
Năm thực hiện 2020
Khối lượng KCT 800 tấn
Diện tích bao che 18000m2
Diện tích sàn deck 4000m2

Các dự án khác