Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Cầu đi Footbridge - Quay D, Mauritius

Cầu đi Footbridge - Quay D, Mauritius

Chi tiết dự án

Chủ đầu tư IHEML
Địa điểm Mauritius
Năm thực hiện 2023
Khối lượng KCT 40 tấn KCT

Các dự án khác