Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Kolon Bình Dương

Kolon Bình Dương

Chi tiết dự án

Địa điểm KCN Bàu Bàng, Bình Dương
Năm thực hiện 2021
Khối lượng KCT 200 tấn

Các dự án khác