Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Mitsubishi showroom & Service center

Mitsubishi showroom & Service center

Chi tiết dự án

Địa điểm Manila, Philippines
Năm thực hiện 2022
Khối lượng KCT 480 tấn
Diện tích sàn deck 5300m2 tấm decking

Các dự án khác